Mange møter til oppfølging etter akutt rusmiddelforgiftning

Foto: NRK

Foto: NRK

Nesten alle pasientene som ble henvist til spesialisthelsetjenesten etter en akutt rusmiddelforgiftning, møtte opp. Imidlertid ble kun ti prosent henvist blant pasientene som fikk behandling for akutt rusmiddelforgiftning ved Legevakten i Oslo.

En fjerdedel av pasientene var hos fastlegen den første måneden etter rusmiddelforgiftningen. Halvparten av pasientene som fikk råd om å kontakte fastlegen, gjorde dette. Kun fire prosent fikk et slikt råd.

At så mange møter opp, tyder på at rusmiddelforgiftningen er en viktig anledning for pasienten til å ta tak i sine rusproblemer. Det er godt mulig at flere pasienter ville tatt kontakt med fastlegen om flere hadde blitt rådet til dette. Det kan også hende at flere pasienter hadde blitt innkalt til fastlegen dersom fastlegen hadde fått informasjon om rusmiddelforgiftningen fra Legevakten.

Continue reading

Kunne utsatt legebesøk til neste dag

sven-eirik-web

Foto: Per Hjortdahl

Det er lite samsvar mellom pasienters og legers vurdering av alvorlighetstilstand ved øyeblikkelig hjelp-henvendelser på Allmennlegevakten i Oslo. Nesten en tredjedel av pasientene vurderte sin helsetilstand slik at de hadde behov for medisinsk tilsyn innen en time, mens legene vurderte at dette bare gjaldt for to prosent av pasientene. Blant 1821 pasienter som oppsøkte legevakten ved egen hjelp vurderte legene det til at 64 % av disse kunne oppsøkt fastlegen neste dag for sine helseplager. I tillegg viste studien at innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Øst-Europa vurderte sin helsetilstand til å ha høyere alvorlighetsgrad enn referansegruppen som bestod av nordmenn. Continue reading

Enkel prosedyre trygg nok for vurdering av akutt rusmiddelforgiftning

En enkel prosedyre for vurdering av pasienter med akutt rusmiddelforgiftning på legevakt viser seg å være god nok til å fange opp pasienter med farlige forgiftninger eller andre akutte tilstander. Mindre enn én prosent av pasientene kom tilbake til legevakt eller sykehus med behov for ytterligere behandling av den samme forgiftningen eller på grunn av tilleggstilstander som ikke hadde blitt oppdaget. Ingen pasienter døde av uoppdagede tilstander. Imidlertid kom mange pasienter tilbake etter kort tid med en ny rusmiddelforgiftning, noe som taler for at bedre oppfølgingsrutiner bør på plass. Continue reading

Legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis: Publikasjon av resultater

I en artikkel publisert i BMJ Open i april 2016 har Anja Brænd, Jørund Straand, Rune Jakobsen og Atle Klovning gjennomgått publikasjon av forskningsresultater fra alle legemiddelutprøvinger som har vært gjennomført helt eller delvis i norsk allmennpraksis I en tiårsperiode.
Anja BrændUtprøvingene har tidligere blitt identifisert i arkivet over søknader til Statens Legemiddelverk, der alle som vil drive klinisk forskning på legemidler i Norge må søke. Utgangspunktet var 196 kliniske legemiddelutprøvinger I allmennpraksis i perioden 1998-2007, men fem av disse studiene ble aldri påbegynt. Etter omfattende litteratursøk i flere databaser fant forfatterne at 71 % av studiene hadde resultater presentert i en tidsskriftartikkel, 11 % hadde resultater offentlig tilgjengelig andre steder og 18 % hadde ingen offentlig tilgjengelige resultater. Dette er omtrent på samme nivå som i lignende artikler der man har undersøkt publisering av kliniske studier i andre medisinske fagfelt. Studier med aktiv komparator, flere deltagere og lenger varighet var oftere publisert enn andre. Det var en positiv utvikling med økende rapportering av studieresultater og økende rapportering av studiefinansiering over tid, men målet må være at alle resultater fra klinisk legemiddelforskning er offentlig tilgjengelig.

Brænd AM, Straand J, Jakobsen RB, Klovning A. Publication and non-publication of drug trial results: a 10-year cohort of trials in Norwegian general practice. BMJ Open 2016;6:e010535. doi:10.1136/bmjopen-2015-010535

Mark Fagan disputerer fredag 12.februar

Fagan

Foto: ASP

Fastlege og forsker Mark Fagan vil fredag 12.februar forsvare sin avhandling  for graden ph.d:  “Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement?”

Han har funnet en enkelt måte å redusere unødvendig forskrivning av bredspektrede antibiotika for blærekatarr samt påpekt forbedrings potensial i diagnostikk og behandling av infeksjoner hos sykehjemspasienter.

Continue reading

Fastlegeråd hjalp mot hodepine

I en ny studie med  Espen Saxhaug Kristoffersen som førsteforfatter, har pasienter med hodepine som er blitt forverret av medikamentoverforbruk (MOH) fått oppfølging av fastlegen sin.

Les “Fastlegeråd hjalp mot hodepine” i Dagens Medisin

Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JS, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention by general practitioners for medication-overuse headache, follow-up after 6 months: a pragmatic cluster-randomised controlled trial. J Neurol. 2015 Dec 8. [Epub ahead of print]