Overdosen kan være en vekker

Når faren etter rusmiddeloverdosen er over finnes et gyllent øyeblikk for forandring, skriver Odd Martin Vallersnes i en kronikk i Aftenposten mandag 24.oktober.

Foto: Aftenposten

Foto: Aftenposten

Odd Martin Vallersnes er ph.d-student ved avdeling for allmennmedisin og lege ved Legevakten i Oslo.

 

I sitt ph.d-prosjekt om akutte rusmiddelforgiftninger ved Oslo legevakt har han funnet at oppfølgingen etter overdosetilfeller som har blitt behandlet ved legevakten bør bli bedre. Han argumenterer i kronikken for at Oslos nye storbylegevakt kan og bør få et bygg som legger til rette for samhandling mellom legevakten, sosialtjenesten, den kommunale rusomsorgen og spesialisthelsetjenestens rusakuttmottak.

Stort sett fornøyde etter fastlegebesøk

torunn-1

Torunn Bjerve Eide, stipendiat og førsteforfatter på artikkelen

Norske pasienter rapporterer hovedsakelig positive opplevelser etter et besøk hos fastlegen. Et flertall av pasientene opplevde at legen var høflig, hørte nøye etter og brukte tilstrekkelig tid på konsultasjonen.

Organiseringen av norske fastlegepraksiser varierer både når det gjelder geografisk lokalisasjon, størrelse på pasientlistene, legens ansettelse (fast lønnet eller selvstendig næringsdrivende) og hvor mye tid legen bruker på en konsultasjon. Denne studien ser nærmere på hvorvidt slike faktorer påvirker pasientenes opplevelse av kommunikasjonen med fastlegen, og finner at både korte og lange pasientlister er assosiert med enkelte negative opplevelser med kommunikasjonen med legen. Gjennomsnittlig konsultasjonslengde var ikke assosiert med positive eller negative kommunikasjonsopplevelser. Continue reading

Øystein Lappegard disputerer

Foto: Tom Sundar, Tidsskriftet

Foto: Tom Sundar, Tidsskriftet

Kommuneoverlege i Ål, Øystein Lappegard, forsvarer tirsdag 4.oktober sin avhandling for graden ph.d: «Acute admissions at Hallingdal sjukestugu: Can and should local medical centres play a role in Norwegian healthcare services for acute admissions of a specified group of patients?»

Gjennom samhandlingsreformen er norsk helsevesen utfordret til å utvikle alternativer til akutte sykehusinnleggelser. Et av få steder som over flere år har hatt erfaring med dette, er Hallingdal sjukestugu. I sin avhandling «Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu» har Øystein Lappegard undersøkt nærmere om lokalmedisinske sentra kan og bør ha en slik rolle.

Continue reading

Epikondylittstudien omtalt i New York Times

Morten Olaussen og Øystein Holmedals studie om behandling av epikondylitt i allmennpraksis er omtalt i New York Times 25.august. Tennis-nytFor Tennis Elbow, no such thing as a quick fix

Studien ble publisert i  BMC Musculoskeletal Disorders i mai 2015.  Konklusjonen var at 2 /3 av pasienter med nylig oppstått tennisalbue vil bli bra uten spesiell behandling. Hvis det er behov for rask bedring, vil fysioterapi sammen med kortisonsprøyte kunne gi en kortvarig effekt. Fordi mange vil oppleve en midlertidig forverring blir ikke denne kombinasjonsbehandlingen anbefalt, selv om forskerne etter 1 års oppfølging ikke fant uheldige effekter av den.

Olaussen, Morten; Holmedal, Øystein; Mdala, Ibrahimu; Brage, Søren Karl & Lindbæk, Morten (2015). Corticosteroid or placebo injection combined with deep transverse friction massage, Mills manipulation, stretching and eccentric exercise for acute lateral epicondylitis: a randomised, controlled trial.  BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  16 . doi: 10.1186/s12891-015-0582-6

Tettere oppfølging av unge etter rusmiddelforgiftning

Markant flere unge ble henvist til videre oppfølging etter at Legevakten i Oslo startet et eget tiltak for unge pasienter med rusmiddelforgiftning.

Odd Martin Vallersnes

Odd Martin Vallersnes

Ungdom og unge voksne opp til 23 års alder får nå en samtale med en sosionom når de våkner opp etter en rusmiddelforgiftning. I tillegg følges de opp med en telefonsamtale i løpet av et par uker. Tiltaket – Ungdom og rus – ble startet opp i 2010. Etter dette ble 57 % flere av de unge henvist til videre oppfølging. Økningen var størst i henvisninger til psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk. I tillegg ble flere fulgte opp av Barnevernet.

Continue reading

Mange møter til oppfølging etter akutt rusmiddelforgiftning

Foto: NRK

Foto: NRK

Nesten alle pasientene som ble henvist til spesialisthelsetjenesten etter en akutt rusmiddelforgiftning, møtte opp. Imidlertid ble kun ti prosent henvist blant pasientene som fikk behandling for akutt rusmiddelforgiftning ved Legevakten i Oslo.

En fjerdedel av pasientene var hos fastlegen den første måneden etter rusmiddelforgiftningen. Halvparten av pasientene som fikk råd om å kontakte fastlegen, gjorde dette. Kun fire prosent fikk et slikt råd.

At så mange møter opp, tyder på at rusmiddelforgiftningen er en viktig anledning for pasienten til å ta tak i sine rusproblemer. Det er godt mulig at flere pasienter ville tatt kontakt med fastlegen om flere hadde blitt rådet til dette. Det kan også hende at flere pasienter hadde blitt innkalt til fastlegen dersom fastlegen hadde fått informasjon om rusmiddelforgiftningen fra Legevakten.

Continue reading

Kunne utsatt legebesøk til neste dag

sven-eirik-web

Foto: Per Hjortdahl

Det er lite samsvar mellom pasienters og legers vurdering av alvorlighetstilstand ved øyeblikkelig hjelp-henvendelser på Allmennlegevakten i Oslo. Nesten en tredjedel av pasientene vurderte sin helsetilstand slik at de hadde behov for medisinsk tilsyn innen en time, mens legene vurderte at dette bare gjaldt for to prosent av pasientene. Blant 1821 pasienter som oppsøkte legevakten ved egen hjelp vurderte legene det til at 64 % av disse kunne oppsøkt fastlegen neste dag for sine helseplager. I tillegg viste studien at innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Øst-Europa vurderte sin helsetilstand til å ha høyere alvorlighetsgrad enn referansegruppen som bestod av nordmenn. Continue reading

Enkel prosedyre trygg nok for vurdering av akutt rusmiddelforgiftning

En enkel prosedyre for vurdering av pasienter med akutt rusmiddelforgiftning på legevakt viser seg å være god nok til å fange opp pasienter med farlige forgiftninger eller andre akutte tilstander. Mindre enn én prosent av pasientene kom tilbake til legevakt eller sykehus med behov for ytterligere behandling av den samme forgiftningen eller på grunn av tilleggstilstander som ikke hadde blitt oppdaget. Ingen pasienter døde av uoppdagede tilstander. Imidlertid kom mange pasienter tilbake etter kort tid med en ny rusmiddelforgiftning, noe som taler for at bedre oppfølgingsrutiner bør på plass. Continue reading