Ungdoms bruk av reseptfrie smertestillende legemidler

Studien er utført som en spørreskjemaundersøkelse blant tiendeklasseelever på seks ungdomsskoler i Drammen. Undersøkelsen viser at 50% av guttene og 71% av jentene i 10.klasse har brukt reseptfrie, smertestillende legemidler siste fire uker.

Dette er en stor økning i bruk både blant jenter og gutter siden dette sist ble undersøkt i Norge i 2000-01. Særlig tankevekkende synes det å være at halvparten av elevene som hadde brukt reseptfrie legemidler mot hodepine/migrene, hadde brukt disse daglig til ukentlig de siste fire uker.  Det er viktig å være klar over at medikamentutløst hodepine kan forekomme som bivirkning, og tiltak bør rettes mot årsakene til ungdoms smerter slik at legemiddelbruken kan reduseres.

P Lagerløv   T Holager   S Helseth   E O Rosvold 
Selvmedisinering med reseptfrie smertestillende legemidler hos 15 – 16-åringer
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1447-50

Leave a Reply