Holgeir Skjeie disputerer torsdag 24.mai

Foto: Gooi de Vries

Foto: Gooi de Vries

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acupuncture treatments for infantile colic.

Emne for prøveforelesningen er: Use of complementary and alternative medicine in infants and children: Current clinical and methodological practices and ethical and legal issues.

Prøveforelesning: 24. mai 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47    

Disputas: 24. mai 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47    

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Klaus Linde, Institut für Allgemeinmedizin, Technische Universität, München, Germany
  • 2. opponent: Professor Trond Markestad, Klinisk Institutt 2, University of Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Tone Kristin Omsland, Department of Community Medicine and Global Health, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Mette Brekke, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nåle-akupunktur blir brukt i Skandinavia og andre vestlige land som en behandling mot spedbarnskolikk. Behandlingen er omdiskutert, da spedbarn ikke kan gi samtykke til behandling.

I sin avhandling «Acupuncture treatments for infantile colic» har Holgeir Skjeie og medarbeidere undersøkt behandlingen gjennom en randomisert kontrollert studie i allmennpraksis, en sammenstilling av rådata fra alle tilsvarende publiserte studier i en metaanalyse, og en feltstudie på bruken av nåleakupunktur i Shanghai, Kina.

Den randomiserte kontrollerte studien ble gjennomført ved flere legesentra i Sør-Norge av akupunktur-kompetente allmennleger. De fant ingen relevante forskjeller i reduksjon av gråt mellom gruppen av spedbarn som fikk akupunktur og kontrollgruppen. Foreldrene og forskerne visste ikke hvem av barna som tilhørte hvilken gruppe.

Ei heller i sammenstillingen av rådata fra alle tilsvarende studier fant de en klinisk relevant effekt av akupunkturbehandlingen. Der dette var målt, gråt spedbarna som fikk akupunkturnåler mer under behandling enn kontrollgruppen, noe som indikerer at nålebehandlingen kan være smertefull.

Feltstudien fra Shanghai viste at nåleakupunktur i svært liten grad blir brukt på spedbarn der.

Budskapet fra avhandlingen er at akupunkturbehandling av spedbarnskolikk med nåler ikke bør fortsette.