All posts by Siri Evju Janssen

Vent og se-resept på antibiotika i allmennpraksis

Oppfordring til bruk av vent og se-resept var en del av intervensjonen i antibiotikaarmen av KTV-prosjektet. Denne studien gir ny kunnskap om hvorvidt vent og se-resept er en fornuftig og brukbar strategi.

Delayed prescribing for upper respiratory tract infections: a qualitative study of GP’s views and experiences.

British Journal of General Practice 2010; 60: 907-912
Sigurd Høye, Jan C Frich og Morten Lindbæk.

Barn og fysisk aktivitet

En ny artikkel om barn og fysisk aktivitet er publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2010; Early Online, 1-6:

An activity-based intervention for obese and physically inactive children organized in primary health care: feasibility and impact on fitness and BMI.

Forfattere er Kirsten Sola, Nina Brekke og Mette Brekke. Artikkelen har fått mye oppmerksomhet og bred mediaomtale, blant annet en dobbeltside i Dagbladet.

Lokal oppmerksomhet rundt tennisalbue-forskningen i Sarpsborg

Fastlegene Morten Olaussen og Øystein Holmedals prosjekt Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikostereoid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging ble omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad 22.10.2010. Forskerne er tilknyttet AFE Oslo og prosjektet er finansiert av AMFF. Les artikkelen her

Diagnostisering av ungdom med depresjon

Foto: UiO

Foto: UiO

Ny artikkel om validering av Hscl-10 for 14-15, åringer er publisert i Family Practice 2010; 0: 1-5. Forfattere er Ole Rikard Haavet, Manjit Kaur Sirpal, Wenche Haugen and Kaj Sparle Christensen.

Det er mange som har brukt dette instrumentet i UngHubro. Det er også et aktuelt instrument i oppfølgingsstudier, bl.a. i Ungdom2004.
Valideringen er foretatt i to populasjoner, en i Danmark og en i Norge. Resultatene i de to populasjonene var helt sammenfallende.

Les hele artikkelen her

Stikk mot kolikk

Har akupunkturbehandling effekt mot spebarnskolikk? Dette søker en gruppe allmennleger å få svar på gjennom sitt forskningsprosjekt Effekt av akupunktur ved spebarnskolikk. Prosjektledere er Trygve Skonnord og Holgeir Skjeie, begge spesialister i allmennmedisin, og prosjektet har fått støtte gjennom Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Prosjektet blir veiledet av professor Mette Brekke og førsteamanuensis Arne Fetveit ved Seksjon for allmennmedisin. Prosjektet er blant annet omtalt i Foreldre og Barn 17.08.10.

Livskvalitet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vist seg å føre til redusert dødelighet samt bedret somatisk og mental helse hos opioidmisbrukere. Denne artikkelen er basert på en studentoppgave og vi ønsket å undersøke endringer i pasienters opplevde livskvalitet etter start av legemiddelassistert rehabilitering og pasientenes forklaringer på disse endringene.

M Brekke, A Vetlesen, L Høiby, I Skeie. Livskvalitet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift Nor Legeforen nr. 13-14, 2010, 130: 1340-2

Maria Romøren har fått H.M. Kongens gullmedalje

Maria_gull

Foto: UiO

Hun disputerte den 8.juni 2009 med avhandlingen “Improving the management of sexually transmitted infections among pregnant women in sub-Saharan Africa.”. Hovedveileder var professor dr.med. Per Hjortdahl, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Biveileder var professor dr.med. Johanne Sundby, Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

 

D-vitaminer, muskelsmerter og hodepine

Foto: UiO

Foto: UiO

Ny artikkel om sammenheng mellom D-vitaminstatus og muskel-skjelettsmerter, hodepine og tretthet er publisert i Scandinavian Journal of Prumary Health Care.

Knutsen K, Brekke M, Gjelstad S, Lagerløv P.
Vitamin D status in patients with musculoskeletal pain, fatigue and headache: A cross-sectional descriptive study in a multi-ethnic general practice in Norway. 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 2010; 28: 166 – 171