Forskningsmøter 2014

Møteplan 2014

Langsgående tema:

Langsgående tema forskyves om det melder seg behov for å presentere prosjekter, prøveprøveforelesninger etc.

09JAN2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

16JAN2014 (Avlyst)

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

23JAN2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

30JAN2014

 • 12:00-12:45. Hva gjør BUP hos fastlegene? – Evaluering av samarbeidsprosjekt mellom fastlegekontor og BUP. (Tori Seierstad)
 • 12:45-13:30. The Nursing Home Criteria. A Web-based Delphi Process for Developing Explicit Criteria for Inappropriate Medication Use in Nursing Homes. (Gunhild Nyborg)

06FEB2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

13FEB2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap-1: Introduction. (Jørund Straand)
 • 12:45-13:30. (LT) Kap 2: Recruitment and ethics. (Sture Rognstad)

20FEB2014 (Skolens vinterferie)

27FEB2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap 3: Designing interventions. (Bård Natvig)
 • 12:45-13:30. (LT) Kap 4: Pilot and feasibility studies. (Anja L Brænd)

06MAR2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

13MAR2014

20MAR2014

 • 12:00-12:45. Psykososial rådgiving etter akutt rusmiddelforgiftning hos unge. (Odd Martin Vallersnes)
 • 12:45-13:30. Utbyggingsplanene på Diakonhjemmet. Gode muligheter for forskning og etablering av forsøksarenaer for primærhelsetjenesten. (Per Askim)

27MAR2014

 • Avdelingsmøte

03APR2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap 6: Analysis. (Atle Klovning)
 • 12:45-13:30. Survey Email Scheduler (SES) og www.eRCT.no. Digitale verktøy til kliniske studier i allmennpraksis (Trygve Skonnord)

10APR2014

 • 12:00-13:00. Avdelingsmøte. (Jørund Straand).

17APR2014 (Skjærtorsdag)

24APR2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

01MAI2013

08MAI2014 Avlyst pga Allmennmedisinsk våruke

15MAI2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap 6: Analysis. (Ibrahimu Mdala)
 • 12:45-13:30. evt. mer tid til (LT) Kap 6: Analysis. (Ibrahimu Mdala)

22MAI2014

 • 12:45-13:30. Mycoplasma i allmennpraksis (Mats Fosshaug)

29MAI2014 (Avlyst, Kr. himmelfartsdag)

05JUN2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

12JUN2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap 7: Sample size calculations (Ibrahimu Mdala)
 • 12:45-13:30. Avdelingssaker.

19JUN2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

 

God Sommer!

—————SOMMERFERIE———————

21AUG2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte

28AUG2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte

04SEP2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap 9: Other topics. (Ibrahimu Mdala)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

11SEP2014 

 • 12:00-13:30. Gjesteforelesning (fra India)

18SEP2014

 • 11:30-12:00.  Spesialistutdanningen.
 • 12:00-15:00. Undervisningsseminar.

25SEP2014 Avlyst pga forskerskoleseminar

02OKT2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte

09OKT2014

 • 12:00-12:45. (LT) Kap 10: Trial reporting. (Ibrahimu Mdala)
 • 12:45-13:30. 20 min disputaspresentasjon av avhandlingen (Hedda Tschudi-Madsen)

16OKT2014 Avlyst pga Allmennmedisinsk universitetsmøte

23OKT2014 Avlyst pga PMU

30OKT2014 

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte

06NOV2014

 • 12:00-12:45. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)
 • 12:45-13:30. RCT i allmennpraksis. (Forskerskolekurset 2014) (Jørund Straand)

13NOV2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

20NOV2014 

 • 12:00-12:45. ICC. (LT) Kap 8: The intra-cluster correlation coefficient (ICC) (Svein Gjelstad)
 • 12:45-13:30. Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningsted. (Sigurd Danielsen)

27NOV2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

04DES2014

 • 12:00-12:45. “Is it a matter of urgency? – A descriptive survey of patients’ and physicians’ assessment of urgency at the Department of Emergency General Practice in Oslo”. (Sven Eirik Ruud)
 • 12:45-13:30. ROSA 4. (Anh Thi Tran)

11DES2014

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte

18DES2014 Forskningsmøte med gløgg

 • 12:00-12:45. Survey Email Scheduler – en skisse til metodeartikkel. (Trygve Skonnord)
 • 12:45-13:30. Epikondylittgutta.

 

—————JULEFERIE———————

22JAN15 Forskernettverkene

05FEB15 12-1245. Forskning på barn og unges helse (Ole Rikard Haavet)

05MAR2015 Heldags undervisningsseminar.

Plan og struktur for møtene
 1. Møtene starter presis kl 12. Fremmmøteprotokoll føres i bok. Vi samles til lunsj kl 11:45.
 2. Kurspoeng. Møtene varer 2×45 min. og gir 2 kurspoeng til spes. i allmennmedisin, og 0,15 studiepoeng per 45 min. til ph.d.
 3. Struktur: 15-20 minutter presentasjon, som gjerne fordeles med adgang til å stille spørsmål underveis.
 4. Materiell bør sendes ut senest en uke før på epost. Artikler bør beskyttes med passord. Send gjerne materiellet i epost til atle.klovning@medisin.uio.no
 5. Hva kan vi bruke møtene til? Dette er et møte hvor man kan legge frem prosjekter i alle faser. Det er viktig at man melder hva man spesielt ønsker tilbakemelding på.
 6. Prøveprøveforelesninger er det også mulig å holde. Møtet holdes i befordrende tone.
 7. MV-presentasjoner. Se nedenfor. Prosjektpresentasjoner kan søkes godkjent som spesialpensum på individuelt grunnlag etter gjeldende regler for opplæringsdelen: http://www.med.uio.no/forskning/forskerutdanning/phd/regelverk/Programplan_MED_271009.pdf

Møteleder: Atle.Klovning@medisin.uio.no

Merknader vedrørende selvvalgt ph.d.-pensum:

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn kurs. Følgende er en liste over aktiviteter som godkjennes, samt studiepoengberegning av aktivitetene:

 • Andre forskerkurs: 0,15 stp pr. time
 • Forskningsseminarer: 0,3 stp pr. time, inntil 5 studiepoeng. Deltakelse i seminarene må dokumenteres.
 • Deltakelse i nasjonal kongress med fremleggelse: 1 studiepoeng pr. kongress
  Maks 3 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Deltakelse i internasjonal kongress med fremleggelse: 2 studiepoeng pr. kongress
  Maks 4 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Original forelesning: 1 studiepoeng pr. time, inntil 2 studiepoeng
 • Populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt: 1 studiepoeng pr. artikkel, inntil 2 studiepoeng.
 • Studie- eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon: 1 studiepoeng pr. uke, inntil 5 studiepoeng.
  Oppholdet skal ha minst to ukers varighet. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes utført av ekstern institusjon. Det skal leveres skriftlig rapport i etterkant.
 • Godkjent medisinsk spesialitet: 5 studiepoeng. Enkeltkurs gjennomført under spesialisering godkjennes ikke.

Samtlige aktiviteter som søkes godkjent må være på doktorgradsnivå. Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvor kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det kreves karakteren B eller bedre.

Forskerkurs på ph.d. nivå, gjennomført ved en anerkjent utdanningsinstitusjon, godkjennes med antall ECTS poeng tildelt av arrangørinstitusjonen.
Fra og med våren 2010 organiseres prosjektpresentasjoner som en del av den obligatoriske midtveismodulen som totalt gir 5 studiepoeng.
Dersom du lurer på noe vedr. godkjenning til ph.d., kontakt:
Synneve Øvsthus, Seksjon for forskerutdanning
Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO
Tlf: 22 84 53 04, Faks: 22 84 53 01
E-post: synneve.ovsthus@medisin.uio

Leave a Reply