Grunnkurs D 2017

Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, søkt godkjent med 30 timer. Obligatorisk kursprøve (prosjektpresentasjon) siste kursdag.

Kursleder: Professor Jørund Straand, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Antall deltakere: Inntil 50

Kursdeltakerne bør ha med seg egen laptop og minnebrikke.

Kursdeltakerne vil bli delt inn i seks grupper fordi en viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid over 8 prosjektmøter.  Gruppene vil motta veiledning underveis. Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med:

«Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis.
Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.»

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
– omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
– utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt.

Mer om gruppearbeidet/prosjektmøtene finnes bakerst i kursprogrammet.

Timeplan for kurset (forbehold om programjusteringer):

Mandag 24. april: kl. 09.00–17.30
Fra idé til forskbart spørsmål: Planlegging er halve jobben!
09.00 09.15 Orientering om kurset
09.15 10.15 Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag
10.15 11.00 Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan (”protokoll”) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll?
11.00 12.00 Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa. Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid
12.00 13.00 Lunsj
13.00 13.35 Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning – en mulig kombinasjon?
13.35 14.15 Forskning og klinikk samtidig – er det mulig? Blir man en bedre lege av å forske?
14.15 15:30 Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe?
15.30 16.15 Når vi ikke kan stole på forskningen: Publication bias
16.15 17.15 Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3-4 småskalaprosjekt – typisk AFU-prosjekt – á 15 min.)
17.15 Slutt
     
Tirsdag 25. april: kl. 08.30–17.00         
Litteratursøk, validitet, kvalitative metoder
08.30 09.30 Kvalitativ forskning i allmennpraksis 1
Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle?
Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet?
09.30 10.30 Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2
Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon)
10.30 12.00 Prosjektmøte 3
12.00 13.00 Lunsj
13.00 14.00 Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (1)?
Om litteratursøk og vurdering av studiers kvalitet
14.00 15.00 Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (2)?
Om vurdering av studiers validitet
15.00 16.00   Prosjektmøte 4
16.00 17.00 Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3 ph.d prosjekt á 20 min.)
17.00 Slutt
     
Onsdag 26. april: kl. 08.30–12.00
Klinisk forskning med kvantitative metoder
08.30 09.30 Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper
09.30 10.30 Prosjektmøte 5  
10.30 11.30 Virker behandlingen slik vi ønsker? Randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis
11.30 12.00 Valg av design og det å finne ut hvor mange pasienter som må inkluderes i studien
12.00 13.00 Lunsj
13.00 AFs landsrådsmøte
Torsdag 27. mai: kl. 08.30–12.00
Spørreskjema, penger, stipend 
08.30 09.30 Forskning basert på spørreskjema
9.30 10.00 Penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)
10.00 12.00 Prosjektmøte 6
13.00 Årsmøte NFA
Fredag 28. april kl. 08.30–15.00
Jus og etikk, forskerskole, formidling. Minikongress 
08.30 9.15 Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall
09.15 10.00 Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)
10.00 11.20 Prosjektmøte 7
11.20 12.05 Formidling av forskning – til kolleger og til publikum
13.00 Prosjektmøte 8:Minikongress:
Hver gruppe presenterer sitt prosjekt. Presentasjonen er å regne som kursprøve:
13.00–13.15               Gruppe 6
13.15–13.30               Gruppe 5
13.30–13.45               Gruppe 4
14.00–14.15               Gruppe 3
14.15–14.30               Gruppe 2
14.30–14.45               Gruppe 1
14.45                          Avslutning/evaluering
15.00                          Slutt

 

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
Oppgavetekst for langsgående gruppearbeid: prosjektmøtene 

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis.
Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver det problemet du kunne ønske deg å utforske nærmere.
Prosjektmøte 1 (mandag 24.april)
Et formål med dette første møtet er at deltakerne i gruppa skal bli bedre kjent med hverandre. Møtet starter derfor med en kort presentasjonsrunde der hver enkelt forteller kort om seg selv:
• hvor og når er man utdannet
• tidligere og nåværende stilling
• forskningserfaring
• faglige interesser
Deretter tar man en ny runde i gruppa der alle får ordet: denne gangen i forhold til spørsmål som hver enkelt deltaker har tenkt ut i forkant: kan mitt spørsmål eller min undring omformuleres til et forskningsspørsmål som gruppa kan arbeide videre med gjennom kurset?

Prosjektmøte 2 (mandag 24.april)
(Det kan nå være lurt at gruppa nå velger en ordstyrer/gruppeleder som kan styre diskusjonen og sørge for at alle slipper til)
Deltakerne i gruppa skal nå, etter tur, lese opp problemstillingen sin (stikkord kan gjerne noteres på flip-over).  Gruppa diskuterer hver enkelt problemstilling ut fra om:
• Er problemstillingen forståelig og entydig formulert?
• Kan problemstillingen omformes til et forskbart spørsmål?
• Hva slags type forskningsmetode ser gruppen for seg skal benyttes? For eksempel:
– Litteraturstudie?
– En deskriptiv (beskrivende) studie?
– En analytisk eller en hypotesegenerende studie?
– En eksperimentell (randomisert) studie?
• Er allmennpraksis en god setting for å utforske denne problemstillingen?
Gruppedeltakerne har nå tid fram til neste dag på å tenke gjennom de ulike lanserte forslagene med sikte på at gruppa på prosjektmøte 3 (tirsdag formiddag) gjennom en avstemming skal fastsette hvilket forslag gruppa skal arbeide videre med på dette kurset.
Prosjektmøtene 3-6 (25. – 27.april)
Prosjektmøte 3: Tirsdag 25.april
Prosjektmøte 4: Tirsdag 25.april
Prosjektmøte 5: Onsdag 26.april
Prosjektmøte 6: Torsdag 27.april

Viktig at et medlem i gruppa tar på seg oppgaven som gruppens sekretær og tar ansvar for fortløpende å dokumentere arbeidet i gruppa. Bruk gjerne power-point eller tilsvarende til å dokumentere arbeidet fortløpende.
Om gruppa ikke allerede har bestemt seg for et prosjekt: prosjektmøte 3 starter ved at gruppa voterer over de ulike forslagene som ble lansert dagen i forveien (prosjektmøte 1-2).
Deretter starter arbeidet med å utarbeide en skisse til en prosjektbeskrivelse (“protokoll”) for det prosjektet gruppa har valgt:
• Arbeidstittel
• Formål
• Bakgrunn. Ut fra eget kjennskap og hva som finnes i litteraturen:
– hva er kjent fra før? Hva har andre gjort?
– hva er ukjent/ubesvarte spørsmål?
• Metodeprinsipp (design) for undersøkelsen (hvordan gå fram?)
• Materiale (hva eller hvem skal undersøkes? Hvor? Hvordan? Hvor mange?
• Hva slags variabler skal registreres? Hvor skal data hentes fra? Hvordan skal de registreres? Utkommemål for undersøkelsen?
• Analysemetoder (bearbeiding og analyse av data)
• Tidsplan
• Etikk og personvern
• Praktiske spørsmål (ressurser; økonomi, logistikk mv.)
• Hvordan skal forskningsresultatene sammenskrives og formidles?

Så langt man rekker i løpet av kurset, og i takt med framdriften i plenum, fyller man så inn under de ulike overskriftene.

Prosjektmøte 7 og 8  (Fredag 28.april)
Prosjektmøte 7: Forberedelse av presentasjon om gruppens prosjektarbeid til:

Prosjektmøte 8 («minikongress») der hver gruppe har 15 minutter til rådighet (veiledning: ca 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til diskusjon) for prosjektpresentasjon i plenum. Presentasjonen fra gruppene dette siste prosjektmøtet er å regne som grunnkursets obligatoriske kursprøve.