Grunnkurs D 2018

VÅRUKA TØNSBERG 23-27.april 2018

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin.
Kurset er godkjent med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen i allmennmedisin. Kurset er også godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Obligatorisk kursprøve (prosjektpresentasjon) siste kursdag.

Kursleder: professor Jørund Straand, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Antall deltakere: Inntil 50

Kursdeltakerne bør ha med seg egen laptop og minnebrikke. Kursdeltakerne vil bli delt inn i 6 grupper fordi en viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid over 8 prosjektmøter. Gruppene vil motta veiledning underveis.

Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med:
«Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis.
Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.»

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt

 • omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
 •  utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt.

Mer om gruppearbeidet/prosjektmøtene finnes bakerst i kursprogrammet.

Det tas forbehold om mindre endringer i programoppsettet.

Mandag 23.april: kl. 09.00–17.15

Fra idé til forskbart spørsmål: Planleggingen er halve jobben!
Møteleder: professor Jørund Straand

09.00     Orientering om kurset (Straand)

09.15     Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Grunnlaget for ulike forskningstradisjoner i medisinen (Straand)

10.15     Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan (”protokoll”) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? (Straand)

11.00     Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa. Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid

12.00     Lunsj

13.00     Finn ut hva andre har gjort før – om problemformulering og litteratursøk. 1.amanuensis Atle Klovning

14.00     Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe?

15.30     Kritisk vurdering av publiserte forskningsresultater – hvordan vurdere om de er gyldige for egen fastlegepraksis? (Klovning)

16.15     Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3 småskalaprosjekt – typiske AFU-prosjekt)

 • Torunn Eide (Oslo): dosering av penicillin ved ØLI)
 • Gunnar Mouland (Arendal): Hvor riktige er fastlegenes diagnoser?
 • Magnus Hjortdahl (Tromsø/Oslo): akuttmedisin i distriktene

17.15     Slutt

Gruppeledere: Straand, Klovning, Mouland

Tirsdag 24.april: kl. 08.30–17.00

Jus og etikk. Forskerskole. Kvalitative forskningsmetoder
Møteleder professor Elin Olaug Rosvold

08.30 Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall (Rosvold)

09.30     Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) (Rosvold)

10.15     Prosjektmøte 3

12.00     Lunsj

13.00     Kvalitative forskningsmetoder i allmennpraksis 1: Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? Fastlege Holgeir Skeie

14.00     Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2:  Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon) (Skeie)

15.00     Prosjektmøte 4

16.00     Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt

(3 ph.d prosjekt på gang)

17.00     Slutt

 Gruppeledere: Rosvold, Skeie, Dalaker

Onsdag 25.april: kl. 08.30–12.00

Randomiserte kliniske studier i allmennpraksis.
Møteleder: Professor Morten Lindbæk (bor i Tønsberg)

08.30     Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/-kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper (Lindbæk)

09.30     Prosjektmøte 5

10.30     Virker behandlingen? Om kliniske randomiserte kontrollerte studier I Allmennpraksis (Lindbæk)

11.30     Hvor mange pasienter må inkluderes i en studie for at vi kan regne med å ende opp med gyldige resultater? Om utkommemål og styrkeberegning. (Lindbæk)

12.00     Lunsj

Gruppeledere: Lindbæk, Gjelstad (bor i Tønsberg), Rosvold

 Torsdag 26.april: kl. 08.30–12.00

Spørreskjema, forskningsformidling
Møteleder: Professor Mette Brekke

08.30     Forskning basert på spørreskjema – hvordan lage et godt spørreskjema? (Brekke)

09.30     Om å skaffe seg tid og penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) (Brekke)

10.00     Prosjektmøte 6

12.00     Lunsj

Gruppeledere: Brekke, Gjelstad, Skonnord (bor i Horten)

Fredag 27. april: kl. 08.30–15.00

Tid og penger, forskningsnettverk, og kursprøve (minikongress)
Møteleder: Professor Jørund Straand

08.30     Kliniker, forsker og underviser  – en umulig kombinasjon eller gjensidige synergier?  Forskningsnettverk i allmennpraksis. (1.amanuensis Svein Gjelstad; professor Mette Brekke)

09.30     Formidling av forskningsresultater – til kolleger og til publikum (Straand)

10.00     Prosjektmøte 7

11.15     Når vi ikke kan stole på forskningsresultatene: Publication bias (Straand)

12.00     Lunsj

13.00     Prosjektmøte 8: Minikongress:
Hver gruppe presenterer sitt prosjekt (15 minutter på hver). Presentasjonene er å regne som kursprøve

14.45     Avslutning/kursbevis/evaluering

15.00     Slutt

Gruppeledere: Straand, Brekke, Gjelstad

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer:
Oppgavetekst for langsgående gruppearbeid: prosjektmøtene 

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis . Notér problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver det problemet du kunne ønske deg å utforske nærmere.

Prosjektmøte 1 (mandag 23.april)

Et formål med dette første møtet er at deltakerne i gruppa skal bli bedre kjent med hverandre. Møtet starter derfor med en kort presentasjonsrunde der hver enkelt forteller kort om seg selv:

 • hvor og når er man utdannet
 • tidligere og nåværende stilling
 • forskningserfaring
 • faglige interesser

Deretter tar man en ny runde i gruppa der alle får ordet: denne gangen i forhold til spørsmål som hver enkelt deltaker har tenkt ut i forkant: kan mitt spørsmål eller min undring omformuleres til et forskningsspørsmål som gruppa kan arbeide videre med gjennom kurset?

Prosjektmøte 2 (mandag 23.april)
(Det kan nå være lurt at gruppa nå velger en ordstyrer/gruppeleder som kan styre diskusjonen og sørge for at alle slipper til)

Deltakerne i gruppa skal nå, etter tur, lese opp problemstillingen sin (stikkord kan gjerne noteres på flip-over). Gruppa diskuterer hver enkelt problemstilling ut fra om:

 •  Er problemstillingen forståelig og entydig formulert?
 • Kan problemstillingen omformes til et forskbart spørsmål?
 • Hva slags type forskningsmetode ser gruppen for seg skal benyttes?

–           Litteraturstudie?

–           En deskriptiv (beskrivende) studie?

–           En analytisk eller en hypotesegenerende studie?

–           En eksperimentell (randomisert) studie?

 • Dessuten: Er allmennpraksis en (spesielt) god setting for å utforske denne problemstillingen

Gruppedeltakerne har nå tid fram til neste dag på å tenke gjennom de ulike lanserte forslagene med sikte på at gruppa på prosjektmøte 3 (tirsdag formiddag) gjennom en avstemming skal fastsette hvilket forslag gruppa skal arbeide videre med på dette kurset.

Prosjektmøtene 3-6 (24-26.april)

Viktig at et medlem i gruppa tar på seg oppgaven som gruppens sekretær og tar ansvar for fortløpende å dokumentere arbeidet i gruppa. Bruk gjerne power-point eller tilsvarende til å dokumentere arbeidet fortløpende. Om gruppa ikke allerede har bestemt seg for et prosjekt: prosjektmøte 3 starter ved at gruppa voterer over de ulike forslagene som ble lansert dagen i forveien (prosjektmøte 1-2). Deretter starter arbeidet med å utarbeide en skisse til en prosjektbeskrivelse (“protokoll”) for det prosjektet gruppa har valgt:

 • Arbeidstittel
 • Formål
 • Bakgrunn. Ut fra eget kjennskap og hva som finnes i litteraturen:

–           hva er kjent fra før?  hva har andre gjort?

–           hva er ukjent/ubesvarte spørsmål?

 • Metodeprinsipp (design) for undersøkelsen (hvordan gå fram?)
 • Materiale (hva eller hvem skal undersøkes? Hvor? Hvordan? Hvor mange?
 • Hva slags variabler skal registreres? Hvor skal data hentes fra? Hvordan skal de registreres? Utkommemål for undersøkelsen?
 • Analysemetoder (bearbeiding og analyse av data)
 • Tidsplan
 • Etikk og personvern
 • Praktiske spørsmål (ressurser; økonomi, logistikk mv.)
 • Hvordan skal forskningsresultatene sammenskrives og formidles?

Så langt man rekker i løpet av kurset, og i takt med framdriften i plenum, fyllerman så inn under de ulike overskriftene.

Prosjektmøte 7 og 8 (Fredag 27.april)

Prosjektmøte 7: Forberedelse av presentasjon om gruppens prosjektarbeid til:

Prosjektmøte 8 («minikongress») der hver gruppe har 15 minutter til rådighet (veiledning: ca 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til diskusjon) for prosjektpresentasjon i plenum. Presentasjonen fra gruppene dette siste prosjektmøtet er å regne som grunnkursets obligatoriske kursprøve.