Barn og fysisk aktivitet

En ny artikkel om barn og fysisk aktivitet er publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2010; Early Online, 1-6:

An activity-based intervention for obese and physically inactive children organized in primary health care: feasibility and impact on fitness and BMI.

Forfattere er Kirsten Sola, Nina Brekke og Mette Brekke. Artikkelen har fått mye oppmerksomhet og bred mediaomtale, blant annet en dobbeltside i Dagbladet.

Lokal oppmerksomhet rundt tennisalbue-forskningen i Sarpsborg

Fastlegene Morten Olaussen og Øystein Holmedals prosjekt Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikostereoid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging ble omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad 22.10.2010. Forskerne er tilknyttet AFE Oslo og prosjektet er finansiert av AMFF. Les artikkelen her

Diagnostisering av ungdom med depresjon

Foto: UiO

Foto: UiO

Ny artikkel om validering av Hscl-10 for 14-15, åringer er publisert i Family Practice 2010; 0: 1-5. Forfattere er Ole Rikard Haavet, Manjit Kaur Sirpal, Wenche Haugen and Kaj Sparle Christensen.

Det er mange som har brukt dette instrumentet i UngHubro. Det er også et aktuelt instrument i oppfølgingsstudier, bl.a. i Ungdom2004.
Valideringen er foretatt i to populasjoner, en i Danmark og en i Norge. Resultatene i de to populasjonene var helt sammenfallende.

Les hele artikkelen her

Stikk mot kolikk

Har akupunkturbehandling effekt mot spebarnskolikk? Dette søker en gruppe allmennleger å få svar på gjennom sitt forskningsprosjekt Effekt av akupunktur ved spebarnskolikk. Prosjektledere er Trygve Skonnord og Holgeir Skjeie, begge spesialister i allmennmedisin, og prosjektet har fått støtte gjennom Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Prosjektet blir veiledet av professor Mette Brekke og førsteamanuensis Arne Fetveit ved Seksjon for allmennmedisin. Prosjektet er blant annet omtalt i Foreldre og Barn 17.08.10.

Livskvalitet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vist seg å føre til redusert dødelighet samt bedret somatisk og mental helse hos opioidmisbrukere. Denne artikkelen er basert på en studentoppgave og vi ønsket å undersøke endringer i pasienters opplevde livskvalitet etter start av legemiddelassistert rehabilitering og pasientenes forklaringer på disse endringene.

M Brekke, A Vetlesen, L Høiby, I Skeie. Livskvalitet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift Nor Legeforen nr. 13-14, 2010, 130: 1340-2

Maria Romøren har fått H.M. Kongens gullmedalje

Maria_gull

Foto: UiO

Hun disputerte den 8.juni 2009 med avhandlingen “Improving the management of sexually transmitted infections among pregnant women in sub-Saharan Africa.”. Hovedveileder var professor dr.med. Per Hjortdahl, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Biveileder var professor dr.med. Johanne Sundby, Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

 

Bruk av paracetamol til barn

per_lagerlov

Foto: UiO

Per Lagerløv er intervjuet i Aftenposten 28.8.2010 om bruk av paracetamol til barn. På 20 år har bruken av paracetamol til barn blitt mer enn doblet. Les Aftenpostens artikkel her. Artikkelen er også gjengitt i VG

Aftenposten fulgte opp temaet 2.9.2010, nå med fokus på at bruk av paracetamol til barn under et år kan føre til en forhøyet risiko for å få astma før barnet blir ti år. Les mer om dette her

 

 

 

D-vitaminer, muskelsmerter og hodepine

Foto: UiO

Foto: UiO

Ny artikkel om sammenheng mellom D-vitaminstatus og muskel-skjelettsmerter, hodepine og tretthet er publisert i Scandinavian Journal of Prumary Health Care.

Knutsen K, Brekke M, Gjelstad S, Lagerløv P.
Vitamin D status in patients with musculoskeletal pain, fatigue and headache: A cross-sectional descriptive study in a multi-ethnic general practice in Norway. 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 2010; 28: 166 – 171

 

Behandling av diabetes hos innvandrere i Oslo

Foto: UiO

Foto: UiO

Studien er en del av Anh Thi Trans prosjekt “Diabetes og hjerte og kar-sykdom hos innvandrerbefolkningen. Prosjektet ser på forekomsten av hjerte-og kar-sykdommer i relasjon til diabetes status i fem etniske minoritetsgrupper og kvaliteten på diabetesomsorg for etniske minoritetspasienter i allmennpraksis i Oslo. Data fra tre helseundersøkelser utført i Oslo mellom 2000 og 2002 og elektronisk pasientjournal data fra 2006 ble brukt.

Tran AT, Diep LM, Cooper JG, Claude T, Straand J, Birkeland K, Ingskog W, Jenum AK.
Quality of care for patients with type 2 diabetes in general practice according to patients’ ethnic background: a cross-sectional study from Oslo, Norway. BMC Health Serv Res. 2010 May 28; 10(1):145.