Category Archives: Medieklipp

Helsetjenester i apotek – et dårlig forslag fra Høyre

Fastlege og førsteamanuensis Trine Bjørner skriver i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv tirsdag 13.august at det er en dårlig idé å la apotekene ta over en del av fastlegenes oppgaver.

Hun henviser til et utspill fra Bent Høie (H), som foreslår at apotekene kan overta en del av fastlegenes oppgaver, bl.a. fornyelse av resepter, kontroll av blodtrykk, blodsukker og kolesterol.

 – Det å åpne for nye helsetjenester i apotek, kan umiddelbart virke lettvint og «kundevennlig», skriver Bjørner. Faglig sett er det imidlertid et dårlig forslag. I apotekene arbeider farmasøyter, reseptarer og apotekteknikere. De har kunnskap om legemidler og legemiddelbruk, men ikke kompetanse i klinisk medisin. Avvikende blodprøveresultat eller et forhøyet blodtrykk må de uansett henvise videre til fastlegen. “Villscreening” i form av blodprøver av friske personer «for sikkerhetsskyld» gir heller ikke helsegevinst, men kan skape unødig helseangst, understreker Bjørner i debattinnlegget.

Sangglade professorer

M_J

Foto: Siri Jensen

En ny artikkel av Magne Nylenna og Ole G Aasland, publisert i Tidsskriftet nr 12/13-25.juni 2013 konstaterer at leger har en høy kulturell aktivitet på fritiden, og særlig på musikkfronten.

Kulturell og musikalsk aktivitet blant norske leger

I Tidsskriftets nye web-innslag laget i forbindelse med artikkelen, bidrar de sangglade professorene Jørund Straand og Morten Lindbæk med “Vær frisk og glad-sangen”.

Se innslaget fra Tidsskriftets web-tv her

Raskere tilbake

Inger Johansens doktorgradsprosjekt viser at man ved å samle pasienter som trenger rehabilitering etter hjerneslag og andre alvorlige sykdommer, kan få disse pasientene langt raskere tilbake til dagliglivet enn ved å rehabilitere dem på korttidsplasser i sykehjem.

Studien har blitt omtalt i flere medier, blant annet i NRK Sogn og Fjordane (4.6.2013)  og i Dagens Medisin (3.6.2013) 

Ny metode hjelper alvorleg sjuke pasientar langt raskare tilbake til dagleglivet

Rehabilitering bedre enn sykehjem

 

Livsprosjekt: Rehabiliteringslege

Under overskriften Livsprosjekt: Rehabiliteringslege presenterer Dagens Medisin i sitt temanummer “Allmennlegen” Inger Johansens arbeid med eldre og rehabilitering.

Inger Johansen er fastlege i Stavern og stipendiat ved avdeling for allmennmedisin. Hennes engasjement for denne pasientgruppen har resultert i et doktorgradsprosjekt med utgangspunkt i hennes egen praksis.

Effekt av rehabilitering hos eldre

Pilleboom hos jenter

Antall smerteresepter skrevet ut til unge jenter er nær tredoblet på syv år. Dette viser ferske tall fra Norsk reseptregister. 

Per Lagerløv, førsteamanuensis ved avdeling for allmennmedisin, intervjuet sammen med kolleger i 2009 15 og 16-åringer i Drammen om deres bruk av smertestillende medikamenter. De fant at 25% av disse brukte slik medisin ukentlig til daglig, en betydelig økning siden en tilsvarende undersøkelse seks år tidligere.

Oppslag i VG 2.juli 2012

 

Stor medieoppmerksomhet rundt antibiotikaforskrivning

Svein Gjelstads studie er basert på KTV-data, og ser på legers forskrivning av antibiotika ved øvre lufteveisinfeksjoner. Studien viste at legene med flest antall årlige pasientkonsultasjoner hadde 1,6 ganger høyere odds for å skrive ut antibiotika sammenlignet med gruppen med færrest pasientbesøk. Dessuten viste det seg at legene som skrev ut mest antibiotika hadde nesten 3 ganger så høy tilbøyelighet til å velge mer bredspektrede antibiotika enn Penicillin-V som ifølge Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk er førstevalg ved de fleste akutte luftveisinfeksjoner. 

Gjelstad, Svein; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild; Fetveit, Arne; Strøm, Hanne & Lindbæk, Morten (2011). Do general practitioners’ consultation rates influence their prescribing patterns of antibiotics for acute respiratory tract infections?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.  ISSN 0305-7453.  66(10), s 2425- 2433 . doi: 10.1093/jac/dkr295

Gjelstads funn førte til en rekke medieoppslag både i inn- og utland.