Category Archives: Nyheter

nyheter

Knut Eirik Eliassen disputerer tirsdag 5.desember

Foto: Privat

Foto: Privat

Cand.med. Knut Eirik Ringheim Eliassen vil tirsdag 5.desember forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients in Norwegian general practice».

Emne for prøveforelesningen er «Tick-borne human infections other than Lyme».

Prøveforelesning: Tid og sted: 5. des. 2017 10:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus 

Disputas: Tirsdag 5. des. 2017 13:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

   
Continue reading

STORT OMFANG AV POTENSIELT RISKABEL LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM

En ny studie som utgår fra AFE Oslo fant at 43,8% av beboerne i sykehjemmene i studien brukte minst ett legemiddel, eller en kombinasjon av legemidler, som man kan karakterisere som potensielt uhensiktsmessig.

10% av beboerne i denne studien brukte minst tre slike potensielt risikable legemidler fast. Kvinner hadde høyere risiko for å bruke potensielt uheldige legemidler enn menn. Bruken av legemidler som påvirker hjernens funksjon slik som antidepressiva eller sterke smertestillende, var omfattende. Forskerne fant at ca. 15% av beboerne brukte tre eller flere ulike psykoaktive legemidler samtidig, og denne gruppen hadde en økt risiko for fall i forløpet av en akutt infeksjon eller dehydreringsepisode. Continue reading

NFR-støtte til infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten

jorund_straand– Mange av de helseproblemene fastlegene håndterer til hverdags, blir ikke og skal ikke behandles i sykehus. Det er derfor viktig med pasientnær forskning også i kommunehelsetjenesten. Tildelingen fra Forskningsrådet retter nå opp en langvarig skjevhet for medisinsk forskning i Norge. Så langt har nemlig nesten alle midlene gått til spesialisthelsetjenesten, sier Jørund Straand, avdelingsleder ved Avdeling for allmennmedisin ved UiO og leder for AFE Oslo.

Les hele saken på OiU-web

Det er vesentlige forskjeller mellom fastleger i Norden

torunbei

Foto: UiO

Mye er likt i primærhelsetjenesten hos de nordiske landene, men på enkelte områder ser  man også store forskjeller. Blant annet har en næringsdrivende allmennlege i gjennomsnitt 24 pasienter per dag, mens finske og svenske allmennleger med fastlønn, i snitt har13 konsultasjoner.

Torunn Bjerve Eide er fastlege og stipendiat ved avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, og førsteforfatter på en forskningsartikkel som i juni ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. I studien sammenliknes helsetjenester hos allmennleger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Studien er en del av en stor europeisk studie, QUALICOPC, som sammenlikner primærhelsetjenestene i 34 land.

Les mer i Dagens medisin

 

Årsmelding for avdeling for allmennmedisin 2016

Avdeling for allmennmedisin (Engelsk: Department of General Practice/Family Medicine) ved Universitetet i Oslo kan kort beskrives som et akademisk brohode for klinisk medisin i primærhelsetjenesten.  Avdelingen ledes av professor Jørund Straand. Hovedoppgavene til Avdelingen utgjøres av allmennmedisinsk undervisning for legestudenter og allmennmedisinsk forskning. Legestudiet ved Universitetet i Oslo er under revisjon og en ny studieplan skal anlegges (“Oslo 2014″). Avdelingens del av dette arbeidet er omtalt nærmere i denne årsmeldingen.ordsky

Avdelingen er vertskap for flere eksternt finansierte virksomheter: Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo, Antibiotikasenteret for primærmedidin (ASP), Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM).

Årsmeldingen kan lastes ned her

 

Viktig å bedre tilgangen til øyeblikkelig hjelp hos fastlegen

svein-erik-ruudFor å legge til rette for kontinuitet i helseoppfølgingen og redusere bruk av legevakttjenester på dagtid bør tilgangen til øyeblikkelig-hjelp henvendelser hos fastlegene bedres.

Internasjonale studier viser at kontinuitet i pasient-lege forholdet er viktig for forebygging av sykdom og redusert forekomst av uhensiktsmessige innleggelser i sykehus. I en ny studie fra Oslo legevakt er det sett på årsaker til valg av legevakt fremfor å gå til fastlegen blant pasienter som oppsøkte legevakten i løpet av hverdager (mandag-fredag; 08:00-23:00). Continue reading

Fastlegen er også spesialist – på deg

Torunn-liteTorunn Bjerve Eide skriver om fastlegens viktige rolle som spesialist på egne pasienter i en kronikk i Aftenposten 13.april

“En godt fungerende fastlegeordning vil bidra til at du får nødvendig helsehjelp på riktig tidspunkt. Det betyr både tilstrekkelig utredning raskt når det er nødvendig, og fravær av utredning når det ikke er nødvendig å bruke din tid og fellesskapets ressurser på å undersøke ufarlige plager. Fastlegen bruker sin spesialkompetanse om akkurat deg for å oppnå dette.”, skriver Bjerve Eide i sin kronikk.

Les hele kronikken på nett

En pasient – to verdener

maria-romoren

Maria Romøren Foto: UiO

Pasienter og pårørende må involveres i behandling, og dialogen mellom sykehjem og sykehus må styrkes for å spare både tid og ressurser – og forebygge konflikter.

Kommunikasjonen i helsetjenesten er for dårlig, både mellom sykehjem og sykehus, men også mellom sykehusleger og fastleger. For å sikre en god og helhetlig behandling må pasienter og pårørende må  taes med på råd,  Dårlig kommunikasjon går i særlig grad utover svake pasientgrupper som kronisk syke, psykisk syke og eldre pasienter.

Kronikk i Dagens Medisin, av Maria Romøren, Reidun Førde og Reidar Pedersen

 

Tenåringer påvirkes av foreldrenes bruk av reseptfrie legemidler

Forside-hodepine-db-marsI Dagbladet torsdag 15.mars blir en ny studie om ungdoms bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter presentert.

Et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler mot hodepine (mer enn 15 dager i måneden i minst 3 måneder) kan føre til medikamentoverforbrukshodepine.  Derfor er det viktig at foreldre er bevisst på at deres holdninger til medikamentbruk  påvirker barna.

– Fastleger kjenner pasientene sine godt og er dyktige på mange former for hodepine. En stor utfordring er derimot at de ikke har oversikt over all den reseptfrie smertestillende medisinen pasientene bruker for å behandle det mange dessverre oppfatter som en hverdagsplage, sier Espen Saxhaug Kristoffersen, lege og forsker ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus. Continue reading